Domov pro seniory ONDRÁŠ, p.o. Brušperk

Aktuality

Domov pro seniory ONDRÁŠ, příspěvková organizace, je registrovaným členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky.

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) 

1. Co jsou osobní a citlivé údaje?

Osobním údajem je jakákoliv informace o osobě, na základě které tuto osobu můžeme nějakým způsobem identifikovat. Do osobních údajů spadá jméno a příjmení, adresa, telefonní kontakt a jiné. Citlivý údaj je údaj, který jakýmkoliv způsobem vypovídá, poskytuje informace o rasovém, etnickém původu osoby, o politických postojích, členství v politických organizacích. Dále poskytuje informace o náboženství, zdravotním stavu aj.  

2. Komu poskytuji souhlas? 

Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytujete svým podpisem organizaci:

Domov pro seniory ONDRÁŠ, p. o.

Fryčovická 518, 739 44 Brušperk

IČO: 66933722

3. Zpracování osobních a citlivých údajů:

Domov pro seniory ONDRÁŠ, p. o., Fryčovická 518, 739 44 Brušperk zpracovává osobní údaje žadatele o sociální službu, případně i jeho opatrovníka či zmocněnce, v rozsahu žádosti o poskytování sociální služby, za účelem přípravy smluvního vztahu k poskytování sociálních služeb dle § 90 a 91c zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

Zpracování osobních údajů žadatele a následně uživatele probíhá na základě oprávněného zájmu správce po celou dobu platné žádosti podané a aktualizované žadatelem a po celou dobu poskytovaní sociální služby domova pro seniory ONDRÁŠ, p. o. Po ukončení platnosti žádosti či ukončení poskytované sociální služby, je zpracování omezeno pouze pro naplnění účelu zákonem stanovené archivace. 

Domov pro seniory ONDRÁŠ, p. o., Fryčovická 518, 739 44 Brušperk, zpracovává citlivé údaje žadatele o sociální službu v rozsahu formuláře "Posudek o zdravotním stavu pro účely poskytnutí sociální služby", za účelem naplnění povinností dle § 91 odst. (3)c a (4) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Zpracování citlivých údajů žadatele, probíhá na základě plnění zákonné povinnosti správce po celou dobu poskytované sociální služby. Po ukončení poskytované sociální služby je zpracování omezeno pouze pro naplnění účelu zákonem stanovené archivace.  

Zpracování provádějí výhradně zaměstnanci Domova pro seniory ONDRÁŠ, p. o., údaje nejsou poskytovany jinému subjektu k dalšímu zpracování s výjimkou orgánů státní správy jako jsou Úřad práce, ČSSZ, soudy, zdravotní pojišťovny aj. a orgánů činné v trestním řízení. Zpracování osobních a citlivých údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to vždy při technickém, organizačním a personálním zabezpečení ve smyslu požadavků zákona o ochraně osobních údajů. Detailní informace o zpracování osobních údajů a možnosti uplatnění práv jejich subjektů jsou k dispozici na kontaktním pracovišti správce. 

4. Jaké údaje zpracováváme?

 Po udělení souhlasu se zpracováním osobních a citlivých údajů můžeme zpracovávat údaje především pro účely sociální dokumentace žadatele. Dle § 91 odst. 3c a 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů máme dále povinnost před uzavřením smlouvy o poskytování sociální služby domova pro seniory, zpracovávat informace o zdravotním stavu žadatele pro účely zjištění vhodnosti přijetí do sociální služby domova pro seniory, dle § 91 odst. 3c a 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. 

Zpracování osobních a citlivých údajů uživatele probíhá na základě plnění zákonné povinnosti správce po celou dobu poskytované sociální služby. 

5. Přístup k osobním údajům:

Žadatel, uživatel může požadovat přístup k osobním či citlivým údajům, které jsou o jeho osobě zpracovávány, jejich opravu, výmaz či omezení jejich zpracování, pokud taková oprava, výmaz či omezení nezasahuje do zákonných povinností Domova pro seniory ONDRÁŠ, p. o., či jiných subjektů zpracovávat osobní a citlivé údaje. 

6. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů:

Souhlas se zpracováním osobních a citlivých údajů je možné kdykoliv odvolat, a to osobně na adrese Domova pro seniory ONDRÁŠ, p. o., nebo doručením písemného oznámení na adresu Domova pro seniory ONDRÁŠ, p. o. Po odvolání souhlasu se zpracováním osobních a citlivých údajů ovšem nelze poskytovat sociální službu domova pro seniory dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějšch předpisů. 

7. Podání stížnosti:

V případě porušení povnností na ochranu osobních údajů nebo jiných výhrad, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese:

Úřád pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

Tel: +420 234 665 111

Web: https://www.uoou.cz

 

Nakládání s osobními, citlivými údaji a zajištění jejich ochrany se řídí vnitřní směrnicí na ochranu osobních údajů. 

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na níže uvedená telefonní čísla:

Ředitelka - Libuše Jurčíková, 558 666 718, 731 575 256, jurcikova@domovbrusperk.cz

Soc. pracovnice - Bc. Blanka Nálepová, 558 666 595, 733 655 988, Nalepova@domovbrusperk.cz

Soc. pracovnice - Bc. Veronika Kovalová, 558 666 595, 736 262 190, Kovalova@domovbrusperk.cz 

 

NÁVŠTĚVNÍ HODINY – denně od 8:00 do 20:00 hod. Návštěvní doba je od pondělí do neděle. Domov se z bezpečnostních důvodů uzamyká od 20:00 do 8.00 hodin. Po uzamčení budovy může návštěva využít hlavního vstupu s pomocí zvonku nebo zavoláním na mobilní telefonní číslo: 739 453 618. Službu konající zaměstnanec umožní vstup nebo opuštění budovy Domova. Návštěvy se zapisují do Knihy návštěv. 

 

ÚŘEDNÍ HODINY SOCIÁLNÍCH PRACOVNIC: 

Pondělí: 8 – 15:30 hod.,

Úterý: 8 – 15:30 hod.,

Středa: 8 – 15:30 hod.,

Čtvrtek: 8 – 15:30 hod.,

Pátek: 8 - 14:00 hod.

 Z důvodu možnosti nepřítomnosti sociálních pracovnic doporučujeme telefonickou domluvu návštěvy.


PODÁVÁNÍ STÍŽNOSTÍ - každý uživatel nebo kdokoliv jiný může podat stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby nebo na konkrétní osobu (podrobnosti v Domácím řádu).